Friday, March 3, 2017

ngày 5 tháng 3 / 2017: Cuộc Chiến Đấu không cần lãnh tụ

by Phạm văn Thành, March 3, 2017


Ngày 5/3: CUỘC CHIẾN ĐẤU KHÔNG CẦN LÃNH TỤ!

CUỘC CHIẾN ĐẤU GÌN GIỮ GIÒNG SINH MỆNH DÂN TỘC!https://youtu.be/CgFODHDrdgI

0 nhận xét:

Post a Comment