Saturday, March 4, 2017

"Tiền" Biểu Tình 5 tháng 3 (Prior to full demonstration 5/3/2017)

by Phạm văn Thành, March 4, 2017


Những trù bị cần thiết cho ngày Tổng Biểu Tình 5/3/2017- Bắt điều tra!
- Giam tại gia!
- Lính lăng ba!
- Lại phải bôn ba!https://youtu.be/zFTUHJJ0dwk


0 nhận xét:

Post a Comment