Thursday, April 20, 2017

ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT CỦA CUỘC ĐẤU TRANH LÀ HÀNH ĐỘNG VÔ TÌNH BỎ ĐƠN VỊ, BỎ ĐỒNG ĐỘI

by Phạm văn Thành, Apr. 20, 2017


Tập Trung, Không Sao Nhãng Vào Mục Tiêu Formosa Vũng Áng Kỳ Anh Hà Tĩnh và Lời Kêu Gọi Biểu Tình Cứu Quốc Suốt 2017 Của Cha Lý


https://youtu.be/yiTi8kUPMDg

2 comments: