Monday, August 15, 2016

Phương Thức Đấu Tranh

by Phạm văn Thành Aug. 14, 2016


Nhìn lại những chặng đường đấu tranh với bạo quyền cộng sản của những tầng lớp sĩ phu, trí thức nhiều chục năm qua lẫn các hình thức còn rất mới mẻ gọi là "Xã hội Dân sự" xuất hiện chừng chục năm qua của các anh chị em trí thức trẻ trong nước mà suy nghĩ về một Phương Thức Đấu Tranh hữu hiệu cho chặng đường quyết định sắp tới.


.

0 nhận xét:

Post a Comment