Saturday, May 21, 2016

Trách Nhiệm của Tuổi Trẻ với non sông Việt Nam

-by Phạm Văn Thành - 4 youtube video clips Blogger Phạm Văn Thành


==> Trách Nhiệm của Tuổi Trẻ Youtube PlayList

Blogger Phạm Văn Thành Paris trao đổi với anh em ngày 22/5/2016 trong bối cảnh tà quyền Ba đình đang vô cùng hoảng loạn đối phó với khối đông đảo quần chúng Vietnam đang khẩn thiết có yêu cầu thay đổi chế độ độc tài cộng sản bán nước này...
0 nhận xét:

Post a Comment