Sunday, May 22, 2016

Tiếng lòng của kẻ võ biền kính gởi các bậc trí thức, chuyên gia, chuyên viên ...

by cựu tù chính trị A20 [1993-1994] / Blogger Phạm văn Thành từ Paris, 22/5/2016


Cựu tù chính trị A20 [1993-1994] / Blogger Phạm văn Thành từ Paris kính gởi các bậc trí thức, chuyên gia, chuyên viên ...

-

0 nhận xét:

Post a Comment