Thursday, May 19, 2016

Hồ chí Minh, ông là ai?

-by Phạm Văn Thành - 2 youtube video clips mà Blogger Phạm Văn Thành, từ Paris trao đổi với anh em về nhân vật Hồ chí Minh nhân 19/5/2016


Blogger Phạm Văn Thành, Paris trao đổi với anh em về nhân vật Hồ chí Minh nhân 19/5/2016 trong bối cảnh tà quyền Ba đình đang vô cùng hoảng loạn đối phó với khối đông đảo quần chúng Vietnam đang khẩn thiết có yêu cầu thay đổi chế độ độc tài cộng sản bán nước này.

0 nhận xét:

Post a Comment