Wednesday, February 24, 2016

Truyền Thông! Vũ khí giải trừ đại họa cộng sản!

-by Phạm Văn Thành - Feb. 23 2016


Truyền Thông! Vũ khí giải trừ đại họa cộng sản!


-tự sự bằng Video Clip dài 20 phút của Blogger Phạm Văn Thành, Feb. 23, 2016

see more at: Phạm Văn Thành Youtube Playlist

.

0 nhận xét:

Post a Comment