Friday, April 21, 2017

Đôi Lời Với Những Người Mật Vụ của Chế Độ Hanoi

by Phạm văn Thành, Apr. 21, 2017


Đôi Lời Với Những Người Mật Vụ của Chế Độ Hanoi!


https://youtu.be/09uFymhT7z0

1 comment: