Wednesday, February 22, 2017

Đấu Tranh Cách Mạng Dân Tộc

by Phạm văn Thành, Feb. 21, 2017


Đấu Tranh Cách Mạng Dân Tộc Phải được xây dựng và vận hành bởi những con người Cách Mạng thật sự!


https://youtu.be/pCG_a8D6Sgw

0 nhận xét:

Post a Comment