Monday, February 22, 2016

"Những Người Hùng Chèn Cửa"

-by Phạm Văn Thành - Feb 22 2016


"Những Người Hùng Chèn Cửa"


-tự sự bằng Video Clip dài 20 phút của Blogger Phạm Văn Thành (cựu tù chính trị trong các trại tù của cộng sản: A20 Xuân Phước Phú Yên từ 1993, Đầm Đùn Thanh Hóa từ 1995 - 1998) từ Paris, Feb. 22, 2016 về hiện tình đất nước, nhất là trong bối cảnh xuất hiện phong trào tự tham gia ứng cử vào Quốc Hội (giả vờ) của chế độ Hà Nội cộng sản trong nước hiện tại.
see more at: Phạm Văn Thành Youtube Playlist

.

0 nhận xét:

Post a Comment