Tuesday, March 14, 2017

BIỂU TÌNH VÌ TỰ DO, NHÂN QUYỀN, VÌ CÔNG BẰNG VÀ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ!

by Phạm văn Thành, Jan. 14, 2017BIỂU TÌNH VÌ TỰ DO, NHÂN QUYỀN, VÌ CÔNG BẰNG VÀ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ!

TỪ SỰ ĐÀN ÁP CỦA BẠO QUYỀN DẪN ĐẾN PHONG TRÀO BIỂU TÌNH TRÊN TOÀN QUỐC!
TỪ PHONG TRÀO TOÀN QUỐC ĐƯA ĐẾN CUỘC CÁCH MẠNG SỐNG CÒN CỦA DÂN TỘC!

Những Chủ Đề Trọng Yếu của Biểu Tình:
Ý thức? Lãnh đạo? Phương pháp - Thời gian - TA, BẠN, THÙ?https://youtu.be/FSqIbe043qw

0 nhận xét:

Post a Comment