Saturday, July 16, 2016

Lời Kêu Gọi Đồng Bào Việt Nam 3 Miền Quốc Nội và tại Hải Ngoại

Paris July 16, 2016Lời Kêu Gọi Thể Hiện Quyền Công Dân


Facebooker, cựu tù chính trị Phạm Văn Thành đọc lời kêu gọi này, Paris July 16, 2016.


0 nhận xét:

Post a Comment