Thursday, February 2, 2017

Tây Sơn Thánh Võ và Đại Kỳ Khởi Nghĩa

by Phạm Văn Thành, Jan 27, 2017 (đêm trừ tịch, Giao Thừa Xuân Đinh Dậu)


Tây Sơn Thánh Võ

by Phạm Văn Thành, Jan 27, 2017 (đêm trừ tịch, Giao Thừa Xuân Đinh Dậu)


- Trân trọng công bố dòng dõi Tây Sơn đời thứ 6, giá trị và vị thế hành động của những chí sĩ mang dòng máu Tây Sơn Quang Trung Đại Đế trong đại cuộc cùng toàn dân khởi nghĩa lật đổ bè lũ tay sai cộng sản Hanoi, đánh đuổi và trừ khử ách thống trị của quân xâm lấn Tàu cộng ra khỏi bờ cõi Việt Nam và thiết lập lại một thể chế Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam, xây dựng một xứ sở thanh bình thịnh trị sắp tới.

- Trân trọng công bố ngọn Đại Kỳ khởi nghĩa mang đậm màu sắc dân tộc và ái quốc khả dĩ thống hợp lòng người Việt Nam sau bao điêu linh phân tán.0 nhận xét:

Post a Comment