Thursday, January 1, 2015

Ý thức chiến đấu của đoàn người tiền phong

Phạm văn Thành - March 9, 2013Chúng ta đang ở năm thứ 37 của cuộc chiến đấu đòi quyền bình đẳng chính trị cho toàn dân Việt. Những tổ chức hoạt động ngay từ 1975 tại miền Nam đã bị bức tử và hàng loạt nhân sĩ kiệt xuất đã bị tử hình hoặc thủ tiêu. Tôi dẫn chứng ra đây những sự kiện mà các tù nhân chính trị A20 đã liệt kê được năm 1994 (nghĩa là mới chỉ tập trung dữ kiện từ một trại tù!).

Dẫn chứng đễ chúng ta có một khái niệm rõ ràng hơn về sự liền lạc của công cuộc đấu tranh dành lại Tự Do cho toàn dân Việt Nam, đã đươc tiến hành ngay từ khi toàn quốc rơi vào ách thống trị của bạo quyền đỏ. Tiến hành trong muôn vàn khó khăn và cực kỳ nguy hiểm, khi phía Bắc còn hoàn toàn mông muội về khái niệm Tự Do và kẻ thù của dân tộc.

2 tên "quan tòa" VC, Saigon, Aug. 22, 23, 24, 1993 - photo by Phóng Viên Nam Trân

*1976 - Tháng7

1__ Trần Thị Lan xử tử tại Gò Công (Bãi bắn là Sở Rác Gò Công!)
2__ Nguyễn văn Bảo xử tử tại Gò Công (Sở Rác)
3__ Nguyễn Văn Huệ xử tử tại Gò Công (Sở Rác)


*1977

4__ Lê Thiếu Mai, xử tử tại Tuy Hòa, tổ chúc Mạt Trận Cứu Nguy Dân tộc
5__ Bùi Thanh Long, xử tử tại Sài Gòn, tổ chức Mặt Trận Quốc Gia Dân tộc
6__ Nguyễn Việt Hưng, xử tử tại Sài Gòn, tổ chức Mặt Trận Quốc Gia Dân tộc
7__ Đào Hồng Phước (xử tử tại Pleiku), quê quán Bình Định
8__Phan văn Mẫn, xử tử tại Pleiborg, quê quán Bình Định

*1978

9__ Nguyễn văn Gầm (xử tử tại Bến Tre, tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Tự Quyết.
10_ Trần Ngọc Vân, xử tử tại Đà Nẵng, tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng.
11_ Huỳnh Trung Thẩm, xử tử tại Đà Nẵng, tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng.
12_ Trương văn Hải, xử tử tại Đà Nẵng, tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng.
13_ Nguyễn văn Trầm, xử tử tại Long Thành Đồng Nai, Mặt Trận Cứu Nguy Dân Tộc.
14_ Tạ Chí Long, xử tử tại Pleiku, quê quán Bình Định.

*1979

15_ Nguyễn Văn Dung, xử tử tại Đà Nẵng, tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng, vụ án S20.
16_Nguyễn Hiền, xử tử tại Đà Lạt, tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng, vụ án S20.
17_? ____ Khánh, xử tử tại Đà lạt, tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng, vụ án S20.
18__?_____ Sĩ, xử tử tại Đà lạt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, vụ án S20.
19_ Phan văn Xuân, xử tử tại Đà Nẵng, Vụ án S20, Việt Nam Quốc Dân Đảng
20_ Nguyễn văn Chánh, xử tử tại Đà Nẵng, Vụ án S20, Việt Nam Quốc Dân Đảng.
21_ Nguyễn văn Năng, xử tử tại Tuy Hòa (Việt Nam Quốc Dân Đảng).
22_ Bùi đình Luyện, xử tử tại Tuy Hòa (tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng).
23_ Bùi Thế Xá, xử và tử hình bởi Tòa án Quân sự Liên Khu 5, tổ chức Tam Quốc Phục Quốc Liên Minh Đông Á. 24_ Lê Hồng Sơn, xử và tử hình bởi Tòa án quân sự Liên khu 5, (Tam Quốc Phục Quốc Liên Minh Đông Á).
25_ Phạm Xường, xử tử tại Pleiborg, Pleiku, quê quán Bình Định.
26_ Phạm Trường Yên, xử tử tại Pleiborg, Pleiku, quê quán Bình Định.
27_ NGuyễn Tín, xử tử xử tử tại Pleiborg, Pleiku, quê quán Bình Định..
28_ Nguyễn ngọc Thanh, xử tử tại Pleiborg, Pleiku, quê quán Bình Định.
29_ Nguyễn văn Tư, xử tử tại Pleiborg, Pleiku, quê quán Bình Định.

*1979 - Tháng 2 (cận Tết Kỷ Mùi)

30__ Nguyễn văn Thiên, xử tử tại Bến Tre, tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Phục Quốc.
31__ Nguyễn Ngọc Nhân, xử tử tại Bến Tre, tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Phục Quốc.
32__ Lê Văn Tài, xử tử tại Rạch Gía, tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Phục Quốc.
33__ Nguyễn Thanh Tứ, xử tử tại Vĩnh Long, tổ chúc Mặt Trận Dân Tộc Phục Quốc.

*1979 - Tháng 3

34__ Nguyễn văn Dày, xử tử tại Tây Ninh, tổ chức Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc gia.

*1979 - Tháng 7

35__ Nguyễn văn Vang, xử tử tại Gò Công, Tổ chức Mặt Trận Liên Bang Đông Dương.
36__ Nguyễn văn Dương, xử tử tại Gò Công, tổ chức Mặt Trận Liên Bang Đông Dương.
37__ Phan văn Thẩm, xử tử tại Sài Gòn (Mặt Trận Cứu Nguy Dân Tộc).
38__ Khổng Trung Lộ, xử tử tại Sài Gòn, (Mặt Trận Dân Tộc Tự Quyết)

*1979 -tháng 9

39__ Tạ Hồng Nhạn, xử tử tại Tuy Hòa, (Mặt Trận Cứu Nguy Dân Tộc).
40__ Võ Văn Nhì, xử tử tại Sài Gòn, (Mặt Trận Cứu Nguy Dân Tộc).


*1980 Tháng 2 (giáp Tết Canh Thân)

41__ Nguyễn Văn Tê, xử tử tại Long An, tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Tự Quyết.
42__ Nguyễn Thành Trai, xử tử tại Cầu Voi, Long An (Mặt Trận Dân Tộc Tự Quyết).
43__ Trần Minh Chiến, xử tử tại Cai Lậy Tiền Giang, (Mặt Trận Liên Bang Đông Dương)
44__ Trương văn Hòa (tòa án Quân sự Liên khu 5 xử và bắn).
45__ Nguyễn Văn Thành, xử bắn tại Pleiborg/ Pleiku, người gốc Huế.
46__ Nguyễn Nghiễm, xử bắn tại Pleiborg/Pleiku, quê quán Huế.
47__ Nguyễn Lạc, xử bắn tại Pleiborg/Pleiku, quê quán Huế.
48__ Nguyễn đình Thanh, xử bắn tại Pleiborg, quê quán Huế.
49__ Tôn thất Nhân, xử bắn tại Pleiborg, quê quán Huế.
50__Trương an Hòa, xử bắn tại Pleiborg, quê quán Huế.

*1980 Tháng 4

51_ Mai Hắc Đế, xử tại thành phố Mỹ Tho, tổ chức đảng Rồng đen.
52_ Nguyễn văn Lựa, xử bắn tại Long xuyên, tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Tự Quyết.

*1980 – 24 tháng 12 (Lễ Noel)

53__Lê Văn Bé, xử tử tại thành phố Mỹ Tho, tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Tự Quyết (Đài Hiền Tài)


*1981

54_ Võ Xuân Dương, xử tử tại Sài Gòn, tổ chức Mặt Trận Liên Bang Đông Dương
55_ Phạm Công Hiển (tự Mười Núi), xử tử tại Sài Gòn, tổ chức Mặt Trận Liên Bang Đông Dương
56_ Nguyễn minh San, xử tử tại Sài Gòn, tổ chức Mặt Trận Liên Bang Đông Dương
57_ Nguyễn Văn Bảy, xử tử tại Sài Gòn.
58_ Đặng văn Thận, xử tử tại Sài Gòn.
59_ Nguyễn văn Trung, xử tử tại Sài Gòn.

*1981 – Tháng 2, Cận Tết Ất Sửu

60_ Hoàng văn Ngãi, xử bắn tại Mỹ Tho, tổ chức Mặt Trận Liên Bang Đông Dương.
61_ Nguyễn công Minh, xử bắn tại Hàm tân, Thuận hải, tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Phục Quốc.


*1981 – Tháng 5

62_Lê Phú Quang, xử bắn tại Chợ Gạo Tiền Giang, tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Tự Quyết.
63_ Lê Văn Ẩn, xử bắn tại Chợ Gạo Tiền Giang, tổ chức Mặt Trận Dân tộ Tự quyết.
64_Hoàng Tùng, xử bán tại Vũng Tàu, tổ chức Mặt Trận Cứu Nguy Dân Tộc.
65_ Nguyễn Ngọc Sang, xử bắn tại Vũng Tàu, tổ chức Mặt Trận Cứu Nguy Dân Tộc.

*1982 Tháng 2 (giáp tết Nhâm tuất)

66_ Thẩm Phan (Phan văn Tân), xử bắn tại Sài Gòn. Mặt Trận Liên Bang Đông Dương .
67_ Dương huỳnh Hoa, xử bắn tại Tân Hiệp Tiền Giang, tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Phục Quốc.

*1982 – Mùa lễ cộng sản 30/4

68_ Cao Hoài Khương, xử bắn tại Bến Tre, tổ chức Cao Đài Khâm Châu.

1982 - Tháng 4

69_ Nguyễn văn Bền, xử bắn tại Bến Tre (Mặt Trận Dân Tộc Tự Quyết.
70_Mai tấn Tài, xử bắn tại Mỹ Tho, Mặt Trận Dân Tộc Tự Quyết.

*1982 -Tháng 6

71_ Hứa văn Đông, xử bắn tại Minh Hải, tổ chức Mặt Trận Liên Bang Đông Dương.

*1985 Tháng 1

72_ Trần văn Bá, xử bắn tại Thủ Đức Sài Gòn, Tổ Chức Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước, xâm nhập về Việt Nam từ Pháp.

73_ Lê quốc Quân, xử bắn tại Thủ Đức Sàigòn, Tổ Chức Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước, Xâm nhập về Việt Nam từ Pháp.

74_ Hồ Thái Bạch, xử bắn tại Thủ Đức, Tổ Chức Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước. Hiền tài Cao Đài Tây Ninh.

*1985 tháng 2, Cận Tết Ất Sửu

75_ Văn Mười, xử bắn tại Bến Tre, tổ chúc Mặt Trận Quốc Gia Liên Kết.
76_ Trấn văn Hiếu, xử bắn tại Bến Tre, tổ chức Mặt Trận Quốc Gia Liên Kết.
77_ Phùng Tấn Tài, xử bán tại Hàm Tân, Thuận Hải, tổ chức Mặt Trận Việt Nam Tự Do.
78_ Ngô Văn Hoàng, xử bắn tại Sài Gòn, tổ chức Mặt Trận Liên Bang Đông Dương.
79_ Nguyễn văn Của, xử bắn tại Đồng Nai, tổ chức Mặt Trận Dân Quân Phục Quốc.
80_ Phạm văn Vận, xử bắn tại Đồng Nai, Mặt Trận Dân Quân Phục Quốc.
81_ Nguyễn văn Nho, xử bán tại Đồng Nai, Mặt Trận Dân Quân Phục Quốc.
82_ Ôn Văn Thành Nguyên, xử bắn tại Đồng Nai, Mặt Trận Dân Quân Phục Quốc

*1985- Tháng 4

83_ Đinh công Kỉnh, xử bắn tại Bến Tre, tổ chức Cao Đài Khâm Châu.
84 - Kiều đình Thanh, xử bắn tại Đà Nẵng 16/12/0985, Mặt Trận Nhân Dân Liên Minh Phục Quốc

*1986 -Tháng 3

85_ Trịnh Hoàn, xử bắn tại Sóc Trăng, tổ chức Mặt Trận Dân Quân Phục Quốc

*1987 –Tháng 5

86_ Nguyễn văn Cảnh (Luật Sư) xử bắn tại Sài Gòn, tổ chức Mặt Trận Nhân Bản Tiến Bộ

*1987- Tháng 10

87_Cao Hùng Trân (Trần văn Xê), xử bắn tại Long Thành Đồng Nai, tổ chức Mặt Trận Dân Quân Phục Quốc.


* * *

trong "phiên tòa" của VC, Saigon Aug. 1993 - photo by Phóng Viên Nam Trân

Ta bình tâm điểm qua các chi tiết vừa nêu để thấy rằng, những chiến sĩ vô danh ấy đã nằm xuống, dù chưa (hay không) được một nén nhang của cộng đồng dân tộc, dù không một lời cảm kích xẻ chia của xã hội hôm nay và dù đã phải trả bằng sự tan nát hầu hết những nền tảng sinh hoạt xã hội của gia đình họ … thì họ vẫn ẩn hiện đâu đó sau bức màn của lịch sử, để cùng sớt chia vơí chúng ta những cay đắng của cuộc chiến hôm nay, cũng như của mai hậu.

Chính nghĩa mà họ nung nấu là ý thức tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam. Một thứ chủ nghĩa mang tầm tác hại nặng nề cho quyền lợi dân tộc. Một thứ chủ nghĩa làm băng hoại trầm trọng nền văn hóa cộng đồng đùm bọc lẫn nhau của truyền thống Việt. Chính nghĩa của họ có thể đã bị một thời gian dài làm cho lu mờ vì sự khủng bố tàn bạo của hệ thống công an trị, vì bộ máy tuyên truyền khổng lồ chứa đầy những tinh vi của sự xảo trá.

Nhưng ngày hôm nay. Bộ máy tuyên truyền ấy đã dần tự tan vỡ. Bức màn sắt che phủ thông tin đã đang tan chảy và từng người dân, nhiều người dân đã nhận chân ra sự xảo trá bất nhân của ngụy quyền cộng sản HaNoi.
Từ cộng đồng NHIỀU NGƯỜI DÂN này sẽ lan tỏa ra cộng đồng toàn dân. Khi sự lan tỏa đã đến được toàn thể cộng đồng người dân, ngày ấy, tất yếu là ngày sụp đổ của bạo quyền.

Vậy, làm thế nào để cho ngày huy hoàng ấy đến mau nhất?


--Bài đã post lên FB Phạm văn Thành March 9, 2013
Dưới đây là All Comments của bạn đọc tính đến June 23, 2013


 • Chuan Vu cám ơn chú đã tổng hợp những người vô danh đã mất vì Tự do cho VN
 • PhamThanh-Paris Pham Chuan Vu , đó hầu hết là nhũng ngươi "đầu vụ " của những vụ án mà ngụy quyền gọi là "âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân ".
 • Chuan Vu ngày xưa xử bắn ngày nay giam lỏngvà khủng bố ! kể ra chúng nó cũng phát triển tư duy cho chuyện kiềm kẹp người đấu tranh chứ nhở
 • PhamThanh-Paris Pham Tình hình đã khác nhau cực kỳ . Anh em đọc tên Luật sự NGuyễn Văn cảnh (ngươì thứ 85). Ông bị xử tử hình vì là ngươì xây dựng lý luận của Tập Hợp Cao Trào Nhân Bản ( liên quan đến bác sĩ NGuyễn đan Quế ), vụ án này giáo sư NGuyễn Văn Bảo ( Nha Trang /Bình Định) chiụ án chung thân và đã chết năm 2000 tại nhà tù Nam Hà . Bác sĩ NGuyễn Kim Long án chung thân , đã chết tại nhà tù Lam Sơn Thanh Hóa (trại 5 / 1956 là đầm đùn lý bá sơ ) năm 1996... So sánh tương quan tính chất các vụ án, ta sẽ thấy ngay là nếu ở thơì điểm 1990 , Huỳnh huynh đệ củ chúng ta đã phải bị xử bắn tức khắc . ..
 • PhamThanh-Paris Pham Anh Phạm Lãi , đây mơí chỉ là sự tầm truy dữ kiện nơi nhân sự của một trại tù , là trại A20 Phú Yên . Thực tế con số chắc chắn lớn hơn rất nhiều , chưa kể những sự thủ tiêu hoặc chết trong tù . Tôi nhấn mạnh , ĐÂY LÀ NHỮNG ÁN TỬ HÌNH .
 • Viet Nguyen Cám ơn anh PT đã ghi xuống để cho mọi người biết
 • Nghia Bui Xử tử khác xử bắn như thế nào?
 • PhamThanh-Paris Pham Xin copie một stt của nha Nam Viet , vì xét thấy có những điều rất tương quan hiện thực __ https://www.facebook.com/namviet.../posts/592847727413139...
 • PhamThanh-Paris Pham Nghia Bui , Tôi vì ít thơì giờ , chưa chỉnh sửa hoàn chỉnh . Tất cả các ngươì này đều bị xử bắn .
 • Nghia Bui Tất cả đều ở trong Nam thì phải...
 • PhamThanh-Paris Pham Chính xác anh NGhĩa . Khi tôi ra bắc nam 1995. Duy nhất được biết một ngươì còn đang ở trại 5 , bị án trong một vụ án có tên "Vụ án Chân Đất " là một vụ án mang tính cách chính trị ở ngoài Bắc . Ngoài ra , ven trại , có một nhóm tù từ thơì Công Giáo Quỳnh Lưu . Họ sau hơn 30 năm tù , không tiếp cận lại đưọc vơí xã hội miền bắc nữa , nên xin vài khoảng đất gần trại tù canh tác và làm gạch nuôi sống nhau !! Viết đén đây đẻ thấy rằng , luồng thông tin mở là một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại . Nó đã đẩy ý thức dân chủ của anh em miền bắc đi rất nhanh , phjải noí đó là những bước đi bảy dặm. ___ Nhưng diều gì nhanh qúa cũng sẽ tiềm ẩn những nguy hiểm . Sự nguy hiểm đến do đôi khi chính anh em miền bắc nhìn phương nam vơí ánh mát dè bỉu , bảo sao phương Nam hèn thế .___ Hai nơi , hai bối cảnh hoàn toàn khác nhau . Trong nam , tập hợp lại là tất yếu xảy ra ý thức đấu tranh mất còn . Ngoài bắc thì không . Sự nhân nhượng . Sự chống lưng. Sự nương nhau ... vẫn còn hiện hữu . Vẫn còn chấp nhận dưọc nhau . Trong khi ở Nam khác hẳn . Sự im lặng của mièn Nam trong bối cảnh này này một sự im lặng cực kỳ nguy hiểm. Nó y như bản chất của ngươì miền nam . Y như giang hồ miền nam . Không chiến dấu thì ngòi nhậu lai rai , bất cần sự đơì . Nhưng khi đã chién đấu , thì chai rượu cũng tức khắc trở thành vũ khí giết người . Và vừa giết vừa cười . ___ Đấy chính là lý do các cuộc "biểu tình" ...không thể đưọoc xảy ra . __ Nhưng nó sẽ đi theo một dòng lực khác để thể hiện . ___ Vấn đề bác nam , cần những ngươì đủ kiến thgức , đủ tấm lòng thì mơí phối hợp và gỡ tình thế "cưa bom " được . Nếu không . Sẽ là sông máu .
 • Nghia Bui Gì chứ cái này khó gỡ lắm bác ơi. Cho nên Trịnh Nguyễn tới giờ vẫn còn phân tranh là vậy. Em chịu. Nhức đầu lắm!

0 nhận xét:

Post a Comment